DVFSC
Home / Văn Bản Dữ Liệu / DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐỦ ĐIỀU KIỆN THẨM ĐỊNH GIÁ 2016

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐỦ ĐIỀU KIỆN THẨM ĐỊNH GIÁ 2016

1. Ngày 08/01/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông báo số 19/TB-BTC về việc công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016

Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016
(Ban hành kèm theo Thông báo số 19/TB-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính)

 File đính kèm: Thong bao 19.TB-BTC

2. Ngày 04/02/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông báo kèm theo số 89/TB-BTC về việc công bố, điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016File đính kèm: Thong bao 89.TB-BTC