DVFSC
Home / Văn Bản Dữ Liệu / DOANH NGHIỆP ĐỦ ĐIỀU KIỆN THẨM ĐỊNH GIÁ 2017

DOANH NGHIỆP ĐỦ ĐIỀU KIỆN THẨM ĐỊNH GIÁ 2017

Ngày 24/01/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông báo số 54/TB-BTC về việc công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản tại doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá năm 2017

Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2017
(Ban hành kèm theo Thông báo số 54/TB-BTC ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính)