DVFSC
Home / Thông Báo / ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông và việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thời gian: Từ 08 giờ 30 ngày 28 tháng 3 năm 2020

Địa điểm: Văn phòng Công ty – số 426 Hoàng Diệu Đà Nẵng

Mời Quí cổ đông xem tài liệu đính kèm.

1 – Chương trình đại hội

2 – Quy chế đại hội

3 – Quyết định Ban hành quy chế ứng xử

4 – Tờ trình xin Sửa đổi điều lệ

5 – Điều lệ

6 – Dự thảo Nghị quyết HĐQT

7 – Giấy uỷ quyền

8 – Thông báo chốt danh sách cổ đông