DVFSC
Home / Văn Bản Dữ Liệu / MỨC THU DỊCH VỤ TƯ VẤN

MỨC THU DỊCH VỤ TƯ VẤN

Ngày 30 tháng 3 năm 2016, Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Đà Nẵng ban hành Quyết định số 108/QĐ-Cty về việc ban hành mức thu dịch vụ thẩm định giá

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 11/3/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp chuyển đổi và Phương án chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viênThẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng thành Công ty cổ phần;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 09/5/2015;
Căn cứ khả năng và nhu cầu thẩm định giá của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH
***************
Điều 1: Ban hành mức thu tiền dịch vụ thẩm định giá của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Đà Nẵng (đã bao gồm 10% thuế GTGT) như sau:
1) Đối với những hợp đồng có giá trị tài sản thẩm định dưới 250 tỷ đồng: (chi tiết xem Phụ lục đính kèm)
2) Trường hợp giá trị tài sản thẩm định trên 250 tỷ đồng và những trường hợp đặc biệt (tùy theo tính chất phức tạp hay giản đơn của công việc thẩm định), Giám đốc Công ty thỏa thuận với khách hàng về mức thu nhưng phải đảm bảo bù đắp đủ chi phí cho công việc thẩm định giá.
3) Những trường hợp mức thu theo hợp đồng nhỏ hơn 50% so với khung giá đã quy định thì Giám đốc Công ty báo cáo với Hội đồng quản trị trước khi thanh lý hợp đồng với khách hàng.
4) Mức thu phí dịchvụ thẩm định giá trên đây là mức thu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đối với các hợp đồng thực hiện ngoài địa bàn ngoài Thành phố do Giám đốc Công ty quyết định mức thu chi phí đi lại và lưu trú hợp lý trên cơ sở thương thảo với khách hàng.
Điều 2: Đối với những hợp đồng thẩm định lại giá trị (gọi tắt là thẩm định lần 2):
1) Đối với Bất động sản:
– Bất động sản không thay đổi về hiện trạng so với lần thẩm định trước thì mức thu được tính bằng 50% mức thu tiền dịch vụ.
– Trường hợp bất động sản có thay đổi so với lần thẩm định trước đó thì mức thu tiền dịch vụ thẩm định giá đối với phần thay đổi áp dụng mức thu như quy định tại điều 1 của Quyết định này.
2) Đối với tài sản là dây chuyền máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và các loại tài sản khác (gọi tắt là tài sản):
– Tài sản thẩm định vẫn giữ nguyên địa điểm thẩm định giá, hiện trạng, danh mục nằm trong danh sách như lần thẩm định trước đó, nhưng do thay đổi mục đích thẩm định giá; do biến động giá vì yếu tố khách quan thì mức thu dịch vụ thẩm định giá tài sản lần 2 được tính bằng 50% mức thu tiền dịch vụ.
– Trường hợp tài sản đã thẩm định nhưng do biến động giá vì yếu tố chủ quan của khách hàng thì mức thu dịch vụ thẩm định giá tài sản thẩm định lần 2 áp dụng mức thu như quy định tại Điều 1 của Quyết định này.
– Trường hợp có bổ sung thêm tài sản so với danh mục tài sản đã thẩm định trước đó thì mức thu tiền dịch vụ thẩm định giá đối với các bộ phận bổ sung thêm áp dụng mức thu như quy định tại Điều 1 của Quyết định này.
Điều 3: Những trường hợp khác:
1) Đối với những hợp đồng thẩm định giá mục đích thẩm định là thanh lý tài sản: mức thu phí bằng 02 lần mức thu như quy định tại Điều 1 của Quyết định này.
2) Đối với những trường hợp sao chứng thư hoặc cấp chứng thư thứ 3 trở đi, mức thu phí (đã bao gồm 10% thuế GTGT) quy định như sau:

Số trangĐVTSố tiền (đồng)
1-10Bộ50.000
11-20Bộ100.000
21-30Bộ150.000
>30Bộ200.000

Điều 4: Mức thu tạm ứng:
– Khi ký kết hợp đồng thẩm định giá, khách hàng phải nộp tạm ứng 65% tiền dịch vụ thẩm định giá cho Công ty cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng để chi phí cho các hoạt động thu thập và xử lý thông tin phục vụ công việc thẩm định.
– Các trường hợp khác do Giám đốc Công ty quyết định.
Điều 5: Thanh toán hợp đồng thẩm định giá
– Khi kết thúc hợp đồng, số tiền tạm ứng trên sẽ được tính trừ vào số tiền dịch vụ thẩm định giá mà khách hàng phải thanh toán cho Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng.
– Trường hợp khách hàng không nhận kết quả thẩm định giá thì không được hoàn trả lại số tiền đã tạm ứng.
– Sau khi hợp đồng đã được ký kết, nếu Công ty cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Đà Nẵng đã đi đến địa điểm của khách hàng yêu cầu thẩm định giá để tiến hành thẩm định hiện trạng nhưng không thực hiện được việc thẩm định tài sản do lỗi của khách hàng yêu cầu thẩm định giá gây ra thì khách hàng phải thanh toán cho Công ty cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Đà Nẵng mức tối thiểu bằng 50% mức thu tiền dịch vụ .
– Các trường hợp khác do Giám đốc Công ty quyết định.
Điều 6: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2016 và thay thế quyết định số 14/QĐ-Cty ngày 05 tháng 06 năm 2015 của Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng.
Điều 7: Ban Giám đốc Công ty, Phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ 01, Phòng Nghiệp vụ 02 và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:                                                                       GIÁM ĐỐC (Đã ký)

– Như điều 7
– Hội đồng quản trị ( thay B/C)
– Lưu: VT