DVFSC
Home / Tin Tức & Sự Kiện / NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 –

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 –

NGHỊ QUYẾT   

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CP THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 11/03/2015 của UBND Thành phố Đà Nẵng phê duyệt Giá trị doanh nghiệp và Phương án chuyển đổi Công ty TNHH MTV Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Đà Nẵng thành Công ty Cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Đà Nẵng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Đại hội đồng biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2. Nghị quyết này đã được các cổ đông biểu quyết thông qua. Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

–  Thành viên HĐQT

– Giám đốc Công ty

– Kiểm soát viên Cty;

–  Lưu: VT .

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

 

Dương Thị Mỹ Lạng

Chi tiết tại file đính kèm: Nghị quyết Đại hôi cổ đông thường niên 2021